මා මළගම

Posted by කසුන් විදුරංග | Posted in | Posted on 11:21 PM

0


ගේ මැද
සුදු රෙද්දක්
සුදු කොට්ටයක්
ඒ මත වැතුරුනු නිසල සිරුරක්.........

ගොක්කොල
මල් වඩම් පෑව්වා
මා මළ ගමට...............

හඩන මළබෙර 
ඉකිය මුසුවෙලා............

හොරෙන් එබි බලයි හිරු
මා මළගම දෙස.............. 
අස්වසන්නට අදුරු ලොව
පෑව්වා මල් වඩම් දේදුනු.....................
.

නොවැළදගනු මැනවි

Posted by කසුන් විදුරංග | Posted in | Posted on 11:16 PM

0යන්න
නුඹ යන්න
නුඹට
මාව අයිති නැත...........
නුඹ මාව
වැළදගත්තාට 
මම නුඹට
අකමැතිය
නුඹට කැමති අය 
මේ ලෝකයේ 
ඕනි තරම් ඇති................
නමුදු මම,
නුඹට
අකමැතිය
නුඹ
බලාපොරොත්තුවෙන්
මේ නිශායාමයෙ
යහන් ගැබ තුළ
බලා සිටිනා
බොහොමයක් දෙනා ඇත
සොයායන්න 
ඔවුන්ව...................
නුඹට මාව
අතික්‍රමනය කළ
නොහැක,
අහසේ
තරු වැළදගන්න,
අහසේ
සදු වැළදගන්න,
එහෙත්
මව
නොවැළදගන්න
නිදි දෙව්දුව..................