ඔබට

Posted by කසුන් විදුරංග | Posted in | Posted on 6:49 AM

මැරී වැටුනු අතීතයක්
සොදුරු අනාගතයක් 
වාරු නැති වු ජීවිතය
නැවත ගොඩනගපන්

නුබහදවත තුල සිට්න
මහා ගැහැනිය 
ගනින් එලියට..........
උදුරා ගනිවු
අහිමි වී ගිය නායකත්වය

උදුර ගනිවු
අධ්‍යාපනයේ අසිපත.........

හමුවන බාධක සියල්ල
තූ තූ කොට
බලපොරොත්තුවේ
හිනිපෙත්තටම යව...........
අතීත නටබුන් මත 
වඩා යහපත් වූ
හෙට දවසක්...........
නුබට ජය.......

Comments (0)

Post a Comment