ගෝනී බිල්ලා

Posted by කසුන් විදුරංග | Posted in | Posted on 2:54 AM


ෙනතු පියෙවි
තත්පර කටිෙටි
ටක්...ටික්
නාදය අැෙස්
කාමරයක් තුල
අැදකුත්,
ෙපාත් ෙමිසයකුත්
පුටුවකුත් සමග
තනිවී සිටින මා හට
අහස නුඹ ෙගාරවන විට
කුඩාකල අසා අැති
ෙගා්නිබිල්ලා මතක් ෙවයි..........

Comments (0)

Post a Comment